Արամ Մինասյան
Քրեական արդարադատության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: a_minasyan@ombuds.am